Нормативно-правова база

Додаток до рішення

двадцять першої сесії

районної  ради

сьомого скликання

від 2 березня 2018р

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про районний  конкурс проектів

розвитку територіальних громад Семенівського району Полтавської області

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Цим Положенням регулюється процедура проведення районного  конкурсу проектів розвитку територіальних громад  Семенівського району Полтавської області (далі – конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

1.2. Метою конкурсу є відбір проектів розвитку територіальних громад Семенівського району Полтавської області, спрямованих на підвищення активності територіальних громад та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій, поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їхньої реалізації, фінансування яких передбачається за рахунок коштів районного  бюджету, відповідних місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.3.У конкурсі беруть участь проекти сільських рад, об’єднаних територіальних громад, спільні проекти територіальних громад сіл та об’єднаних територіальних громад Семенівського району  та проекти, які були подані на конкурс   Бюджету участі  Полтавської області та не були визнані переможцями конкурсного відбору.

1.4.Основні завдання конкурсу:

− поліпшення співпраці районної  ради з територіальними громадами з метою вивчення проблем розвитку територій та визначення шляхів їхнього вирішення;

− розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у реалізації перспективних проектів розвитку територій;

− узагальнення та поширення досвіду роботи органів місцевого самоврядування, спрямованої на розв’язання проблем розвитку територіальних громад;

− удосконалення інформаційної політики у питаннях розвитку місцевого самоврядування.

1.5.Основні напрями, за якими розробляються проекти, визначаються  радою конкурсу та вказуються під час офіційного оголошення конкурсу у розпорядженні голови районної ради.

1.6. Підготовка та написання проектів на конкурс здійснюється згідно з вимогами, викладеними у методичних рекомендаціях для учасників районного  конкурсу проектів розвитку територіальних громад Семенівського району Полтавської області, розміщеному на веб-сайті Семенівської районної  ради.

1.7.Методичні рекомендації для учасників районного  конкурсу проектів розвитку територіальних громад затверджуються головою Семенівської районної ради.

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ

 

2.1.Для проведення конкурсу розпорядженням голови районної  ради створюється рада конкурсу, яка виконує функції конкурсної комісії.

2.2.Рада конкурсу є органом, який здійснює загальне керівництво організацією та проведенням конкурсу. Головою ради конкурсу є голова районної  ради.

2.3.До ради конкурсу входять депутати районної  ради, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, представники суб’єктів співфінансування проектів, громадських організацій (за згодою).

2.4.Персональний склад ради конкурсу затверджується головою районної  ради.

2.5.Рада конкурсу:

− затверджує порядок проведення конкурсу;

− контролює дотримання даного Положення та виконання порядку проведення конкурсу;

− визначає та рекомендує для наступного затвердження на сесії районної  ради обсяги фінансування з районного  бюджету проектів-переможців конкурсу;

− проводить конкурс;

− визначає переможців конкурсу.

2.6.Рішення ради конкурсу приймається більшістю голосів членів ради конкурсу та оформляється протоколом. У разі рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос голови ради конкурсу.

2.7.Визначений обсяг фінансування проектів-переможців передбачається у відповідному рішенні районної  ради.

2.8.Координація роботи та організаційно-технічні заходи щодо підготовки та проведення конкурсу покладаються на виконавчий апарат районної  ради.

2.9.Організаційний супровід конкурсу здійснює виконавчий апарат районної  ради.

2.9.1.Порядок реєстрації проектів, поданих на конкурс, наведений у методичних рекомендаціях  для учасників конкурсу.

2.9.2.Виконавчий апарат надає методичні рекомендації, консультації щодо організації, умов участі в конкурсі та порядку його проведення.

2.10.Для експертної оцінки проектів створюється експертна група (у складі фахівців виконавчого апарату районної  ради та структурних підрозділів райдержадміністрації), яка визначає проекти, що допускаються на розгляд ради конкурсу.

2.10.1.Експертна група проводить перевірку проектів на відповідність вимогам Положення та методичним рекомендаціям  конкурсу.

2.10.2.Проекти, які підготовлені з порушенням вимог цього Положення та методичних рекомендацій, не допускаються на розгляд ради конкурсу.

2.10.3.Персональний склад експертної групи затверджується розпорядженням голови районної  ради щорічно до 1 травня    поточного року.

2.11. У ході проведення конкурсу проектів рада конкурсу враховує:

− соціальну значимість проекту;

− наявність чіткого плану і механізмів розв’язання існуючих проблем та досвід органів місцевого самоврядування щодо їхнього розв’язання;

− наявність якісних та кількісних критеріїв оцінки успішності реалізації відповідного проекту, фінансово-економічних показників, які повинні бути досягнуті шляхом реалізації проекту;

− обґрунтованість вартості реалізації відповідного проекту.

2.12.При визначенні пріоритетів  рада конкурсу  враховуватиме пріоритетні завдання Кабінету Міністрів України з питань реалізації реформи місцевого самоврядування та розвитку співробітництва територіальних громад, а також положення та напрями обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад Полтавської області.

 

 

ІІІ. ПРОЦЕДУРА КОНКУРСУ

 

3.1.Підставою для проведення конкурсу є розпорядження голови районної  ради. Офіційне повідомлення про оголошення конкурсу публікується на веб-сайті Семенівської районної  ради.

3.2.Розробка проектів, що подаються на конкурс, здійснюється сільськими радами, об’єднаними територіальними громадами, які мають право залучати до цієї роботи незалежні громадські, наукові, консультативні організації.

3.3.Кінцевим строком подання в районну  раду проектів для участі у конкурсі є 1 вересня поточного року.

3.4.Протягом 45 календарних днів експертна група готує  висновки для ради конкурсу.

3.5.Презентація проектів на засіданні ради конкурсу відбувається публічно за участю розробників проектів та представників засобів масової інформації.

3.6.Рішення ради конкурсу є підставою для оголошення результатів конкурсу.

3.7.Інформація про результати конкурсу оприлюднюється на веб-сайті районної  ради.

 

 

IV. КАТЕГОРІЇ УЧАСНИКІВ

 

4.1.Перша категорія – проекти сільських рад.

Друга категорія – проекти співробітництва територіальних громад.

4.2.Від кожного учасника конкурсу приймається лише один проект.

 

 

V. УМОВИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1.Обсяги співфінасування проектів-переможців конкурсу з районного бюджету по категоріям учасників на кожний  конкурсний рік визначає рада конкурсу.

Відповідна інформація вказується у розпорядженні голови районної ради про оголошення конкурсу.

5.2.Видатки районного бюджету складають:

-по  першій категорії - не більше 50,0 тис. грн.;

-по другій категорії - не більше 75,0 тис. грн.

До співфінансування проектів можуть бути залучені  не заборонені законодавством джерела (кошти фізичних осіб, підприємств та донорської допомоги).

5.3.Обов’язковою умовою є співфінансування проектів з відповідних бюджетів (сільських рад-не менше 25% загальної вартості проекту, об’єднаних територіальних громад-не менше 50% загальної вартості проекту) та участь у числі партнерів реалізації проекту громадської організації, зареєстрованої в установленому законом порядку.

Участь партнерських організацій у співфінансуванні проекту повинна складати не менше 3% (або більше) від вартості проекту.

5.4.За інших рівних умов перевага надається проектам, де більшою є фінансова участь учасників конкурсу та партнерських організацій.

5.5.Кошти районного  бюджету виділяються одночасно, або після виділення коштів місцевих бюджетів та партнерських організацій.

5.6.Відповідні обсяги співфінансування з районного  та місцевих бюджетів передбачаються на наступний рік після конкурсного.

 

 

VІ. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ - ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

 

6.1.Моніторинг виконання проектів-переможців конкурсу покладається на виконавчий апарат районної ради.  

6.2.Моніторинг здійснюється на основі інформації про виконання проекту-переможця конкурсу, порядок надання якої наведений у методичних рекомендаціях для учасників конкурсу.

 

 

 

 

Керуючий справами

Семенівської  районної ради                                                              Ю. Черевик